hp1e.jpg

Minder bureaucratie en papierwerk voor vrijwilligers

Het organiseren van evenementen door vrijwilligers(organisaties) wordt gemakkelijker. Dit is een gevolg van de aanpak van de regeldruk door staatssecretaris Bijleveld om meer ruimte te geven aan vrijwilligers. In plaats van een veelvoud aan kleine vergunningen hoeven vrijwilligers nog maar één evenementenvergunning aan te vragen.

Ook kunnen burgemeesters voortaan evenementen aanwijzen waarvoor geen vergunning is vereist. Vrijwilligers hoeven hun kleine straatfeest of barbecue dan alleen nog maar te melden bij de gemeente.

De afschaffing en vereenvoudiging van vergunningen komt voort uit de afspraken in het bestuursakkoord tussen het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Toen is afgesproken alle modelverordeningen van de VNG door te lichten en waar mogelijk aan te passen. Zo kunnen op gemeentelijk niveau hindernissen voor vrijwilligers(organisaties) worden weggenomen. Na doorlichting van het model van de Algemene Plaatselijke Verordening (model-APV) zijn zes van de achttien vergunningstelsels afgeschaft en tien stelsels vereenvoudigd. De vergunningstelsels van gemeenten zijn hierop gebaseerd. Tegelijkertijd worden knelpunten in de rijksregelgeving aangepast.

Naast de aanpassing van de evenementenvergunning verdwijnt ook de vergunning voor het plaatsen van voorwerpen aan en op de weg. Dit betekent dat geen vergunning meer nodig is voor het plaatsen van reclameborden, terrassen en bankjes door vrijwilligersorganisaties. Wel moet nog worden voldaan aan de algemene regels om de openbare orde en veiligheid beschermen. Ook wordt de collectevergunning omgezet in een doorlopende vergunning, waardoor collectes voor grotere ideële organisaties in tijd kunnen worden gespreid. Dit bezorgt hen minder administratieve lasten en agressieve ‘collectes’ kunnen beter worden aangepakt.

Staatssecretaris Bijleveld presenteerde tijdens de conferentie ‘Passie onder (regel)druk, over vrijwilligerswerk en regeldruk’ in Zwolle ook het boekje ‘Passie onder (regel)druk’. Dit is een belangrijk hulpmiddel voor gemeenten om de regeldruk aan te pakken. Zo kan een voorbeeld worden genomen aan de gemeente Winterswijk die de communicatie naar en met vrijwilligers door onder meer het organiseren van informatieavonden, waarbij vrijwilligers in gesprek gaan met de gemeente, brandweer en politie. Ook biedt het boekje steun aan vrijwilligers om door hun ervaren knelpunten op te lossen.

Verder maakte de staatssecretaris bekend dat de voucherregeling voor gemeenten wordt verlengd tot 31 maart 2008. Ook stelt ze een half miljoen euro extra beschikbaar. Dit geld is bedoeld voor gemeenten om hun regeldruk in kaart te brengen en die vervolgens aan te pakken.

Bron:Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijkrelaties.

Heeft u zelf een knelpunt en/of een goed voorbeeld?

Wordt u zelf in uw aanpak van de regeldruk in uw gemeente gehinderd door blokkades in de rijksregelgeving? Meldt dit dan op de website www.lastvandeoverheid.nl. Het Rijk zal zich inzetten om deze blokkades te verhelpen. U kunt ook op deze website terecht om melding te maken van goede voorbeelden uit uw gemeente. Wij voegen uw voorbeeld graag toe aan de huidige lijst.